MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

 

A Touche Event Kft. célul tűzte ki az etikus üzleti magatartás és vállalati kultúra minél szélesebb körben való elterjedésének előmozdítását és annak a mindennapi munka során történő alkalmazását.

 

A Touche Event Kft. ezért egy olyan, saját Magatartási és Etikai Kódexet (MEK) fogalmazott meg, melynek alaptételeit és a benne foglalt értékek minden belső és külső szereplő – tulajdonosok, vezetők, munkatársak, ügyfelek, hatóságok – számára fontos iránytűként szolgálnak, akik nemcsak érintettjei vagy alkalmazói, hanem a MEK befolyásolói és érdekeltjei is egyben.

 

A MEK kialakítása során olyan kiemelt szempontokat vettünk figyelembe, és fogalmaztunk meg általános és specifikus formában, melyek:

 • segítik a tulajdonosi és vezetői elvárások közvetítését és az üzleti célok teljesítését a deklarált szabályrendszerek segítségével;
 • segítik megelőzni a szabálysértéséket és annak súlyosabb szankcióit;
 • a transzparens normák felállításával kiemelik a MEK prevenciós szerepét is
 • akár megfogalmazott cselekvési mintákkal hozzájárulnak a versenyelőny realizálásához és a reputáció javításához;
 • a nyilvános MEK által az ügyfelek, partnerek és versenytársak számára az átgondoltság és a kiszámíthatóság üzenetét közvetítik az ezzel adekvát gyakorlaton keresztül;
 • egy magasabb szintű compliance irányába mutatnak és segítik az együttműködést, bizalomerősítő hatással bírnak;
 • a felvázolt mértékek és irányvonalak megfogalmazásával kapaszkodót nyújtanak a munkatársaknak a követendő vagy elkerülendő cselekvésekre az írott és íratlan szabályok, valamint a „szabályos, de esetlegesen nem etikus” kérdéskörbe tartozó esetekben is

 

A MEK megalkotásával célunk volt, hogy az, a Touche Event Kft. életében ne csak írott szabályok gyűjteménye legyen, hanem, a cég élő, napi működésébe integrálódott gyakorlattá, belső erővé váljon.

 

A MEK kialakításánál törekedtünk a minél szélesebb körű konszenzusra és a Touche Event Kft. saját identitását is figyelembe vevő leghitelesebb tartalmú végeredményre, melyet az alábbiakban összegzünk.

 

 

 

A TOUCHE EVENT KFT. MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEXE

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A jogszabályoknak való megfeleltetés

A személyes és üzleti ügyek vitele, intézése mindig a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Elvárás a jogszabályok betűjének és szellemének tiszteletben tartása, az üzleti tisztesség maradéktalan érvényesülése.

 1. Felelősség

Minden munkavállaló személyesen felelős a munkakörére és felelősségi szintjére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályok betartásáért.

 • Esélyegyenlőség és tisztelet

Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és meggyőződését tiszteletben kell tartani.

 1. Titoktartás

A vállalattal, vagy partnerrel kapcsolatban tudomásra jutott információt bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel. A munka során megismert minden adat és információ a vállalat, vagy a partner tulajdona.

 1. Tisztességes üzleti magatartás
 2. Jogellenes kifizetések, ajándékok

Beszállítókkal, közvetítőkkel vagy más ügynökségekkel folytatott üzleti kapcsolatban nincs helye ajándék vagy szórakoztatás révén történő befolyásolásnak. Ez vonatkozik az ajándék nyújtására és az ajándék elfogadására is.

 1. Tisztességes üzleti kapcsolat a partnerekkel, versenytársakkal szemben

Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

 1. Érdekkonfliktus, összeférhetetlenség

Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely látszólagos vagy valós érdekellentéthez vezethet a vállalat érdekeivel. Tilos a vállalatnál betöltött pozíció, a vállalat eszközeinek felhasználása személyes előnyök szerzésére, vagy ha az egyébként a vállalat érdekeivel ütköző konfliktushoz vezethet. Személyes előny a család, a barátok, a velük dolgozó szervezetek részére juttatott előny is.

 1. Hiteles pénzügyi beszámoló

A vállalat működését és üzleti tevékenységét érintő eseményeket a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően haladéktalanul és kimerítően be kell jelenteni annak érdekében, hogy a vállalat beszámolója teljes, pontos és valós képet adjon az üzleti tranzakciókról és a vállalat helyzetéről.

 

 

 1. Vagyon és szellemi tulajdon

Mindenki felelősséggel tartozik a vállalat vagyonáért és tulajdonáért, azt a vállalat javára kell használnia, megőriznie és kezelnie.

Mindenki felelősséggel tartozik a vállalat szellemi tulajdonáért és köteles védelmezni a vállalat szabadalmi jogait, védjegyeit, know-how-ját, és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. A vállalat köteles tiszteletben tartani mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

 • Környezetvédelem

A hatályos környezetvédelmi és technológiai előírásokat és jogszabályokat be kell tartani, és elő kell segíteni az üzleti tevékenységgel együtt járó negatív környezeti hatások csökkentését szolgáló legszigorúbb előírások érvényesülését.

 

 

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

 1. Csapatmunka

A legjobb megoldások a kollégákkal és ügyfelekkel való együttműködés eredményeként születnek. A hatékony csapatmunka jó kapcsolatokat, tiszteletet és figyelmet követel. A mindennapi munkában akár a kollégák között, akár a partnerekkel a közös gondolkozás eredményeképp kialakuló konszenzusra kell törekedni.

 1. Politikai tevékenység

Tilos mindenféle politikai célú felajánlás vagy költség vállalása a vállalat nevében kivéve, ha a vállalat vezetése erre kifejezetten engedélyt ad.

 • Gazdasági bűncselekmények

A vállalatnak minimalizálnia kell a gazdasági bűncselekmények előfordulását, beleértve a pénzmosást, csalást, vesztegetést, adócsalást, korrupciót és hűtlen kezelést. A vállalat zéró toleranciát hirdet minden gazdasági bűncselekménnyel szemben.

 1. Verseny

A verseny a piac éltető eleme, és elősegíti, hogy a vállalat vásárlásra fordított költségei csökkenjenek. A vállalat köteles tiszteletben tartani a versenyjogi szabályokat és garantálni azok betartását.

 1. Társadalmi felelősségvállalás

A vállalatnak támogatnia kell a hozzá és partnerihez kapcsolódó helyi közösségeket, szervezeteket és együtt kell működnie a partner kérésére azok tevékenységében, működésében érintettekkel.

 


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. (2018.04.20)

 1. Az adatkezelés célja:
Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Touché Event Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi-és kezelési elveket, az adatvédelmi-és kezelési politikáját, amiben rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Touché Event Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztatóban foglaltak bármikori megváltoztatására, amiről késedelem nélkül tájékoztatja Ügyfeleit és Partnereit.

A Touché Event Kft.  garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban a Társaság honlapjain hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik fél promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Hasonlóan ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglal rendelkezések az irányadók, és ezekeért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Touché Event Kft. a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)
 • évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. Törvény – a Fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • évi C. Törvény – a számvitelről (Számv.tv.)
 • évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.t.)
 • évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi CXXXIII. Törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 1. Kezelt személyes adatok köre:

2.1. Ha a Felhasználó valamely szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

2.3. Amennyiben a Felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (pl. Üzenetet, ajánlat kérést stb..) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

2.4. Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az Adatkezelő facebook fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezelheti: facebook, profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookon megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás, családi állapot és weboldal url.

 1. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre:

3.1. Az Adatkezelő a testre szabott szolgáltatás érdekében un. Cookie-kat helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve cookie-k alkalmazásának tiltását is be tudja állítani a böngészőjében.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során jönnek létre, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata és cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok körének részletezése:

4.1.1 Rendezvények:

Az adatkezelés célja: a Touché Event Kft. által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR előírásoknak megfelelően.

Kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama: a rendezvényt követő egy hónap.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

4.1.2. Rendkívüli események:

Az adatkezelés célja: A rendezvényeken bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő. Illetve más személyek jogos érdeke megkívánja a rendkívüli események kezelését.

A kezelt adatok köre: sérült neve, címe, telefonszáma, baleset dátuma, időpontja, sérülés és baleset leírása, intézkedés leírása, elsősegélynyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.

Az adatkezelés időtartama: a vendégbaleseti jegyzőkönyv tekintetében 5 év.

4.1.3. Talált tárgyak kezelése:

Az adatkezelés célja: a rendezvényeken talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a megtalálójának értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Ptk szerint.

A kezelt személyes adatok típusa: a meglelés dátuma, időpontja, a megtaláló személy adatai, talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, raktározás helye, megtalálójának és az átvevőnek és átadónak a neve, aláírása

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvételét követően.

4.2. Marketing és piackutatási adatbázis:

4.2.1. Marketing adatbázis:

A direkt marketing megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Touché Event Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-en keresztül történő hírlevelek kiküldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő és partnerei ajánlatainak továbbítása. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16 életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. Előírásainak megfelelően.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, DM célú megkereséshez adott hozzájárulást, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos adatokat a rendszer tárolja.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

A DM üzemetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a Touché Event Kft. központi e-mail címén lehet kérni.

4.2.2. Piackutatási célú adatbázis:

A piackutatásban érintett személyek adatait a Touché Event Kft. kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatásban résztvevő személyek adatainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások koordinálása, lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Piackutatásban csak 16. Életévét betöltött személy vehet részt.

A kezelt adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, egyéb szolgáltatott adat.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

4.3. Vagyonvédelem:

4.3.1. Elektronikus megfigyelőrendszer:

A Touché Event Kft. Egyes rendezvényein, vagy az események helyszínein elektronikus megfigyelő-és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a teljes vendégtérre vonatkozóan. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelő területek megnevezése az egységben látható helyen rögzítve van, illetve a vendégek az étterembe lépve tájékoztatást kapnak róla.

Személyes adatok kezelője: a Touché Event Kft. illetékes vezetője.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyoni jogok védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a rendezvények területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való belépéssel, munkavállalók esetében az Mt. alapján elfogadott jogos érdek a Touché Event Kft. vagyonvédelméhez.

Kezelt személyes adatok típusa: a rendezvényhelyszín területére belépő személyek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap (SzvMt)

A Touché Event Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása céljából tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, ill. ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet a megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, ill. ha a felvételen más személy is szerepel, akkor betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, ill. tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintések tényét, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének indokát és idejét köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

Adattovábbítás megvalósulása: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: Be. Sztv.

4.4. www.touche.hu adatkezelései:

4.4.1. www.touche.hu szerver naplózása

Az adatkezelést a Touché Event Kft. végzi és a weblap meglátogatásával a szerver nem rögzít felhasználói adatokat.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Touché Event Kft.- től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ezen okból kifolyólag képesek felhasználói adatokat gyűjteni.

A felhasználók számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki, amiről történő adatkezelésről az illetékes adatkezelők tudnak felvilágosítást adni. (Google Analytics szervere).

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kód.

4.5. Mobilalkalmazás:

Amikor az érintett használja a Touché Event Kft. mobilalkalmazását, vagy egyébként kapcsolatba lép a Kft.-vel, akkor az érintettről személyes adatokat gyűjtésére kerülhet sor.

A gyűjtött adatok két kategóriába sorolhatók:

 • az érintett által megadott adatok
 • automatizált módszerrel gyűjtött adatok.

A következő információkat adhatják meg az érintettek:

 • név, e-mail cím, születési dátum,
 • belépési jelszó
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos jognyilatkozatokat

A következő információkat lehet automatizált módszerekkel gyűjteni:

 • az érintett által használt IP cím
 • az alkalmazás regisztrációjának dátumát
 • ajánlatok beváltásának dátumát
 • az érintett számítógépén vagy mobilkészülékén futó operációs rendszer és böngésző típusa
 • az érintett mobilkészülékének típusa, azonosítója, hirdetései,
 • Wi-fi, GPS, Bluetooth használat,
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységéről, aktivitásáról.

A gyűjtött adatokat a Touché Event Kft. a következő célokra használhatja fel:

 • az érintett kéréseinek teljesítése, szolgáltatások rendezésének feldolgozása
 • tájékoztatás küldése a Touché Event Kft. saját és üzleti partnereinek szolgáltatásairól, ajánlatairól, promóciókról vagy eseményekről

Harmadik fél részére a közvetlen marketing céljaik érvényesítése okaként csak akkor osztunk meg érintettek személyes adatait, ha az érintett hozzájárulását adja.

4.6. Álláshirdetésre történő jelentkezés:

A Touché Event Kft. által üzemeltetett honlapon lehetőség van állásra jelentkezni. A személyes adat kezelője a Touché Event Kft.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő kiválasztási célból kezeli a megadott az érintett által megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: a Touché Event Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fénykép, önéletrajz, motivációs levél.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.

4.7. Egyéb adatkezelések:

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés elvei és módja:

5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

5.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

5.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, ill. nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó ill. a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes esetekben külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben- hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, ill.egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb..- harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok, sem más szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbított. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, ill. kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

 1. Felhasználó jogai, érvényesítésük módja:

6.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

6.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

6.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül, vagy e-mail küldésével mondható le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából törli a felhasználó személyes adatait.

6.4. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Felhasználó kérheti személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

6.5. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és vagy azokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

7.0 Adatfeldolgozás:

7.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

7.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018.05.25 napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8.0. Adattovábbítás lehetősége:

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

8.2. Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését, vagy hasznosítását átadja részben vagy egészben harmadik fél részére, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik fél számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.

Az Adatkezelő az adattovábbítás megtiltására lehetőséget kell, hogy biztosítson a Felhasználó részére.

9.0 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10.0 Jogérvényesítési lehetőségek:

10.1. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az adatkezeles@eventrend.hu e-mail címen.

10.2. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

10.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per- az érintett választása szerint- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.